Mentors

Cynllun mentora myfyrwyr


Mae gan PDC gynllun mentora myfyrwyr dan arweiniad cymheiriaid fel bod dechrau yn y Brifysgol mor hawdd a phleserus ag y gall fod. Gall dechrau yn y brifysgol fod yn amser heriol – mae cymaint o wybodaeth i’w darganfod a phethau ymarferol i’w delio â nhw. Yn aml, mae myfyrwyr o dramor yn wynebu gwahanaethau diwylliannol hefyd. Mae ein mentoriaid yn wirfoddolwyr hyfforddedig. Gall myfyrwyr newydd ofyn cwestiynau drwy ebost neu Facebook, hyd yn oed cyn iddynt gyrraedd y campws. Ar ôl cofrestru, gall mentorau a mentoreion gyfarfod wyneb yn wyneb o bryd i’w gilydd a chadw mewn cysylltiad dros y ffôn a drwy ebost.

Mae cynllun Mentora Myfyrwyr yn anelu at:

  • Wneud yn sicr fod y profiad o bontio i’r brifysgol mor hawdd a di-broblem â phosib.
  • Annog myfyrwyr newydd i gwrdd â myfyrwyr presennol o’r un adran neu gyfadran er mwyn integreiddio’n gyflym i mewn i fywyd y brifysgol.
  • Sicrhau fod myfyrwyr newydd yn gwybod lle i gael gwybodaeth a chefnogaeth a gwneud yn siwr eu bod nhw’n wynebu amgylchedd cefnogol a chalonogol.
  • Helpu myfyrwyr i ymgysylltu â’u hastudiaethau drwy leihau ffactorau straen.
  • Helpu mentoriaid i ddatblygu neu wella sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd yn berthnasol i gyflogaeth ac i agweddau bywyd eraill.
  • Helpu myfyrwyr i ddod o hyd i atebion i gwestiynau ymarferol yn ymwneud â byw ac astudio yn PDC. Mae hyn yn aml yn fater o gyfeirio mentoreion at wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth o fewn y Brifysgol.