Cwestiynau Cyffredin

‘Fydda i’n cael tâl am fod yn fentor i fyfyrwyr?’

Mentoriaid yw gwirfoddolwyr ac maen nhw’n manteisio drwy gymryd rhan mewn sawl ffordd. Mae mentoriaid sydd wedi cefnogi myfyrwyr newydd yn derbyn tystysgrif o gyflawniad. Gall mentorau profiadol cynnig am rôl ‘Super Mentor’, gyda ‘thâl’ o £325.

‘Faint of amser fydd rhaid i fi dreulio ar rôl mentor i fyfyrwr?’

Ni fwriedir y bydd rôl mentor i fyfyrwyr yn ymyrryd gyda’ch astudiaethau. Mae myfyrwyr newydd yn anfon ymholiadau cyn cyrraedd y brifysgol yn aml (fel arfer ym mis Awst neu ym mis Medi). Pan mae’r myfyrwyr newydd wedi cofrestru, gallai fod angen arnyn nhw gefnogaeth bellach, ond mae hyn yn lleihau ar ôl tua phythefnos. Yn y sefyllfa annhebygol bod y rôl yn rhy anodd, cysylltwch â’r cydlynwyr ac y byddan nhw’n cymryd camau.

‘Faint o gymorth ddylai mentor i fyfyrwyr roi i fyfyrwyr newydd?’

Mae hyn yn fater ar gyfer pob unigolyn. Dyw rhai mentoriaid ddim yn gwneud mwy nag ateb ynholiadau ebost. Mae mentoriaid eraill yn cwrdd wyneb yn wyneb â’u mentoreion o bryd i’w gilydd, naill ai un ar y tro neu mewn grŵp bach.

‘Am faint o amser fydd rhaid i fi gefnogi myfyrwyr newydd ar ôl iddyn nhw ddechreu eu cyrsiau?’

Fe arfer ar ôl pythefnos neu tair wythnos mae mentoriaid yn derbyn llai o negeseion gan eu mentoreion. Weithiau mae mentoreion yn parhau i ofyn cwestiynau nawr ac yn y man yn ystod y flwyddyn. O bryd i’w gilydd maen nhw’n aros mewn cysylltiad dros gyfnod hirach.

‘Oes rhaid i fi gymryd rhagofalon i aros yn ddiogel fel mentor/mentai?’

Dylai mentoriaid a mentoreion gyfarfod mewn mannau cyhoeddus, e.e. yn y caffi ar y campws. Fe’ch cynghorir bod yn ofalus am ddarparu gwybodaeth gyswllt personol ar y dechreu. Ni chaniateir i fyfyrwyr newydd gymryd rhan oni bai eu bod nhw dros 18.

‘Fydd rhaid i fi barhau fel mentor i fyfyrwyr yn y blynyddoedd dilynol?’

Anfonir neges ebost at fentoriaid myfyrwyr tua diwedd y flwyddyn academaidd i holi a fydden nhw’n barod i barhau yn y rôl y flwyddyn nesaf. Mae’n bwysig fod mentoriaid yn ymateb os nad ydyn nhw eisiau parhau. Gall mentoriaid adael y cynllun unrhyw adeg drwy gysylltu â’r cydlynwyr.

‘Fydd fy holl fentoreion yn astudio’r un cwrs â fi?’

Mae’r cydlynwyr yn anelu at baru myfyrwyr newydd gyda mentoriaid sydd yn astudio’r un cwrs gymaint â phosib. Fodd bynnag, oherwydd nad ydy hi’n bosibl recriwtio digon o fentoriaid o bob cwrs bob tro, ni allan nhw sicrhau fod mentoriaid a mentoreion ar yr un cwrs bob amser. Sicrheir bod mentoriaid a mentoreion wedi’u paru yn ôl eu cydadran ac yn ôl eu pwnc fel arfer.

‘All mentoreion ofyn am fentor gyda chefndir penodol?’

Os oes rheswm gan fentai dros ofyn am fentor gyda chefndir penodol, bydd y cydlynwyr yn gwneud eu gorau glas i gyflawni’r cais. Weithiau, nid yw hi’n ymarferol cyflawni’r cais.

Cwestiynau cyffredin mae mentoreion yn gofyn i’w fentor

Fel arfer mae mentoreion yn gofyn cwestiynau ymarferol am fyw yng Nghymru neu am astudio yn y brifysgol. Dyma engraifftiau cwestiynau mae mentoreion wedi’u gofyn:

‘Sut alla i fynd ati i ddod o hyd i lety ger y brifysgol?’
‘Pa siopau sydd yn dda ar gyfer bargeinion?’
‘Sut alla i brynu tocyn tymor ar gyfer teithio i Gaerdydd ac yn ôl ar y trȇn?’
‘Pwy sy’n gallu fy helpu i gael swydd rhan amser?’
‘Sut gallwn i gael cymorth gyda chyfeirnodi?’
‘Ble mae J Bloc?’

Mae mentoriaid yn darparu gwybodaeth os yn bosibl, neu weithiau maen nhw’n cyfeirio mentoreion at wasanaethau eraill neu at aelodau staff, gyda chaniatâd y mentai.